ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-10-24
      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠦᠨᠳᠣᠳᠣ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠭᠦᠷᠬᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠠ ᠨᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠦᠬᠡᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠲᠤ ᠲᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠱᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠢ ᠰᠦᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠵᠠᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠦᠭᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠨᠢ ᠭᠦᠬᠡ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠠᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠭᠦᠷᠬᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠦᠭᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ   ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ︽ᠮᠠᠷᠺᠦ ᠫᠣᠯᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ︾ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠬᠡᠭᠦ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠱᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号