ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-12-28
                  ᠨᠠᠳᠮᠢᠳᠠᠷᠠᠯᠳᠤ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨᠠᠭᠤᠤ ᠨᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠶ᠎ᠠᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯ ᠭᠡᠵᠦᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯᠵᠢᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠᠠᠭᠤᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷᠦᠷᠯᠦᠭ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠨᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ᠎ᠡᠠᠭᠤᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠶᠤᠮᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠢᠨᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢᠡᠪ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠥᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦᠦᠨᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠡᠢᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡᠮᠠᠥ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨᠦᠨᠡᠨ  ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠮᠣᠷᠠᠯ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠡᠢᠮᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢᠮᠣᠵᠢᠭᠤᠳᠠ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢᠬᠠᠥᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠠᠢᠬᠤᠣᠷᠠᠲᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠬᠤᠷ ᠠᠪᠠᠯᠢᠭᠠᠴᠤᠳ ᠢᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠶᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯ ᠭᠡᠵᠦᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠣᠮ ᠴᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠤᠨᠢᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡ ᠭᠡᠵᠦᠶᠣᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠳᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠪᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠣᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠪᠠᠯᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠨᠢᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠤᠷᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠨᠢᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠤᠣᠷᠠᠲᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠳ ᠨᠢᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠡᠮᠴᠢ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠᠢᠷᠡᠬᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢᠠᠯᠤᠰ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤᠠᠭᠤᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠦᠯᠪᠡᠷᠤᠯ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠯ ᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢᠠᠯᠤᠰ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢᠦᠷᠯᠦᠭ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠲᠠᠢᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠥᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠳ᠋ᠠᠮᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠤᠮᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠳ᠋ᠠᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠᠠᠭᠤᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢᠠᠶᠤᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号