ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ   ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-12
    ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ   ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ       ⒈ ᠲᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ — ᠪᠣᠷᠤᠬᠤᠲᠠ — ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠸᠧᠽᠡᠢ — ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠥᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ — ᠬᠠᠰ ᠯᠤᠤᠲᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ       ⒉ ᠲᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ — ᠪᠣᠷᠤᠬᠤᠲᠠ — ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠸᠧᠽᠡᠢ — ᠮᠦ ᠶᠧ ᠱᠠᠨ — ᠳ᠋ᠠᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号