ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ   ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-12
      ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ   ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ       ⒈ ᠪᠣᠷᠤᠬᠤᠲᠠ — ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠥᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ — ᠬᠠᠰ ᠯᠤᠤᠲᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ — ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠸᠧᠽᠡᠢ — ᠮᠦ ᠶᠧ ᠱᠠᠨ     ⒉ ᠪᠣᠷᠤᠬᠤᠲᠠ — ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠥᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ — ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠸᠧᠽᠡᠢ —   ᠴᠡᠭᠡᠨ — ᠬᠤᠩ ᠱᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号