ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-14
      ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠬᠦ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠯᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ   ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠮᠦᠴᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠬᠦ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠥᠯᠳᠥᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠥ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃             ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠱᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠨᠢᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠥ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠥ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠡᠷᠰᠡᠥᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠲᠠᠷᠤᠰᠬᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠥ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠴᠦ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠥ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠭᠡᠰᠪᠡ  ᠃         ᠢᠴᠢᠵᠥ   ᠰᠢᠷᠪᠡᠭᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠶᠥᠵᠥ ᠡᠮᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠤᠯᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠᠪᠲᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠨᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷᠲᠤᠵᠥ ᠬᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠠᠶᠢᠵᠥ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠶᠢᠯ ᠰᠢᠭ᠋ ᠨᠢᠳᠥ ᠨᠢ ᠲᠤᠸᠠᠯᠠᠵᠥ ᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠡᠴᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠥ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠰᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠵᠥ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ  ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠲᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠥ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠢ ᠨᠢᠳᠥ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃             ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠ   ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠡᠬᠦᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ︽ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠥ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠥ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠷᠬᠤ ᠴᠦ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ  ······             ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠥ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ   ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠦᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠥ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠥ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠵᠥ   ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠠᠭᠠᠵᠥ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ︕             ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ   ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠥ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠬᠢᠵᠥ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠥᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠰᠥ ᠬᠢᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠵᠦᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨᠳᠥ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠂ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠵᠢᠷᠥᠮ ᠬᠡᠵᠥ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠡᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠥ᠂ ᠠᠮᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠵᠥ ᠠᠯᠠᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ   ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ   ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ   ᠡᠮᠳᠡᠷᠡᠵᠥ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠠᠮᠡᠷ ᠡ︕                 2007 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠪᠢ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠥᠢ ᠶᠢᠨ   ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ 23 ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠣᠰᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠭᠰᠡᠶᠢᠭᠡᠳ ᠴᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠡᠵᠥ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠥ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠩ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ   ᠤᠴᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠨᠳᠠ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠦᠶᠥᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠴᠣᠷᠪᠠᠯ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠤᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠡᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠥ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠥᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠥ   ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠥ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠥ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠵᠥ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠦᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠥᠨ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ   ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃           ︽ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠥᠪᠳᠥ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ  ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠭᠡᠵᠥ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠡᠳᠥᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠮᠳᠥ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠥᠨ ᠨᠠᠷᠭᠢᠯᠳᠥᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠉           ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠥ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠥᠪ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠥ ᠣᠡᠭᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠥ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠥ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ   ᠁ ᠭᠡᠵᠥ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠥ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ︽ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ︾ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠉       ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠤᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ   ᠦᠢᠮᠡᠯᠳᠥᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠥ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠥᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠳᠥ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠭᠳᠥ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠥᠵᠥ ᠶᠠᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠥ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠮᠦᠳᠦ ᠨᠢ ᠱᠠᠯ ᠨᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠢ︕ ᠡᠳᠥᠷ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠦᠮᠦᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠦᠢᠳ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃       ᠡᠳᠥᠷ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠶᠢᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠥ   ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠦᠢ᠄ ︽ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ᠂ ᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ︵ᠰᠡᠳᠤᠨ︶ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖︾ ᠭᠡᠵᠥ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ︕ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ︾ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠴᠢᠬᠡᠪᠡ᠃       ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ︵ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ︶ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ   ᠠᠳᠬᠤᠵᠥ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠄ ︽ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ᠂ ᠮᠢᠨᠥ ᠦᠬᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠁︾ ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠥ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠥ ᠵᠥᠭ ᠵᠥᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠨ   ᠭᠦᠶᠦᠯᠳᠥᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ   ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠥ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠴᠢᠵᠥ᠄ ︽ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ︕ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡ ᠈ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠶ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠷ ᠬᠠᠶᠠᠵᠥ᠄ ︽ᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠥ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠥ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠵᠥ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠥ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠴᠦ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ   ᠵᠥᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠡᠳᠥ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠦᠳᠦᠨᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠮᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠭᠦᠶᠦᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃   ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠥ᠄ ︽ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︕ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖  ︾ ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠥ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠡᠵᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠥ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃   ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠵᠥ ᠲᠦᠡᠭᠭᠡᠵᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠤᠵᠥ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ  ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠥ   ᠵᠤᠭᠰᠥᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠄ ︽ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠ ᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ   ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠥ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠰᠢᠦ︕︾ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠵᠥ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠬᠠᠨ   ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃   ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠥ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠴᠥ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ   ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃           ᠡᠳᠥᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ   ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠥ ᠦᠰᠬᠦ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠮᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠵᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠵᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠴᠦ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠥ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠨᠡᠮᠡᠵᠥ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠰᠡᠳᠥᠪ  ᠢ   ᠠᠨᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ   ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠥ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠥ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ   ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢ ᠲᠤᠩ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠵᠥ᠄ ︽ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠰᠦᠭ  ᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠥ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠦ︖  ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ᠄ ︽ᠪᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠥ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠳᠥᠷ   ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠬᠠᠮᠲᠤ   ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂   ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠠᠳᠬᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ  ᠃             ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠥᠨ   ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠥ ᠤᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠥᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠶᠢᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠥ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠴᠦ ᠪᠢᠯᠡ ᠭᠡᠵᠥ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠭᠳᠥ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠥ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠳᠥ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠵᠦ᠄ ︽ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠁︾ ᠭᠡᠳ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠥ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃   ᠮᠢᠨᠥ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠳᠤ ᠲᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠵᠥ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃               ︽ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠲᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠴᠥ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠤᠯ ᠪᠤᠰᠥ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ   ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠡᠰᠥ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦᠯᠠᠷ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠥ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠢᠳᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠥᠷᠴᠥ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠥ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ   ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠭᠦᠳᠴᠦ᠄ ︽ᠲᠡᠭᠦᠥ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠂ ᠮᠢᠨᠥ ᠦᠬᠢᠨ ᠢ   ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ︕   ᠨᠠᠳᠠ  ᠳᠤ   ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ︾ ᠬᠡᠵᠥ ᠭᠤᠶᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢ᠄ ︽ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ︿ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ﹀ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠢᠨᠥ ᠠᠳᠡ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠡᠮᠨᠠᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠵᠥ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠥ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠨ ᠬᠦᠶᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠥ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ   ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ   ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ︾ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠳᠤᠷᠭᠡᠢ ᠤᠷᠲᠥ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠩ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠨᠡᠩ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠥ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠭᠲᠥ ᠰᠠᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠥ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠵᠥ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠪᠠ  ︕             ᠪᠥᠳᠥᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠵᠥ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠥᠵᠥ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠥ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠥ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠥ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠥ ᠲᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠵᠥ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠥ ᠨᠦᠬᠦᠳ   ᠨᠢ  ᠄ ︽ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠭᠤᠢ ᠤᠤ︖ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ᠄ ︽ᠤᠳᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠥ ᠦᠭᠬᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ   ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠥ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠨᠡᠮ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃           ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠬᠠᠯᠳᠥᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠡ᠂ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ   ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠯᠢᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ︽ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠥ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠥ ᠪᠢᠯᠡ᠃           ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠥ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃   ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠦᠱᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠡᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠢᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠥ   ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃   ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠦ ᠴᠦᠬᠦᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠯᠳᠡᠢ ᠦᠱᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠤᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ︽ᠬᠦᠢ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡ᠂ ᠶᠠᠭ ᠦᠱᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡᠵᠥ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠵᠥ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ   ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠵᠥ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ  ᠨᠢ᠄ ︽ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠦ︕ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠢᠦ᠂ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠳᠣ ᠁︾   ᠭᠡᠵᠥ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ︽ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ︾ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃       ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠳᠥ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠥ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ   ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠭᠢᠵᠥ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠥ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠬᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠮᠰᠤᠭ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠪᠳᠤᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ   ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠳᠦᠷᠦᠵᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ︕       ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ                 ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠤᠮ︕       ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠴᠢᠨᠢ                 ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠤᠮ︕             ᠦᠷᠯᠥᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ             ᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠶᠤᠮ︕             ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ                 ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠶᠤᠮ︕                           ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩᠳᠥ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号