ᠰᠢ᠊ ·   ᠮᠦᠷᠡᠨ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ︾ ︵ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-14
     14 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ︵ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ   ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ︶               ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡᠡ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠪᠡᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠠᠰᠢᠳᠠᠢ᠃         ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ 4 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃               ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠩ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠮᠦ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠ ᠤᠰᠦ ᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ 1924 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃             1990 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠠᠮᠠᠰᠠᠶᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠦ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠦᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠲᠡᠷᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠬ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠬ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠦᠦᠴᠤᠤᠯ ︽ ᠬᠢ ᠬᠢ ᠬᠠ ᠬᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠮᠦᠷᠯᠡᠨ ᠵᠤᠬᠰᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠱᠤᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠳᠡᠭ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃         ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠠᠰᠠᠶᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ᠄ ︽ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠤᠴᠤᠤᠯ ᠯᠠ ᠮᠦᠷᠯᠡᠨ ᠵᠤᠬᠰᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠡ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃         ᠲᠡᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠷᠠᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃           ᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠦ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠶ᠎ᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃             ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠢ ᠴᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠮᠦᠷᠯᠡᠨ ᠵᠤᠬᠰᠤᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ ᠬᠢ ᠬᠢ ᠬᠠ ᠬᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠳᠤᠨ ᠵᠤᠬᠰᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠦᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ︕         ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ 4 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠯᠠᠰᠢᠶᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠩ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠡ ᠭᠡᠨᠳᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠡᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃           ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠠᠴᠤᠬᠳᠤᠷᠵᠢ ︵1902 - 1934 ᠤᠨ︶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ Gungauut ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠤᠯ  ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠂   ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠰᠡᠭᠴᠢᠵᠦ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠤᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠠ ᠲᠤᠪᠤᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠤᠰ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃             ᠲᠤᠰ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃               ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃   ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠤᠨᠢᠬ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠤᠢ︕ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠡ ᠤᠷᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ︾ ᠨᠢ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠡ   ᠪᠤᠯ︕   ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠤᠬᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠤᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠨ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠡᠮᠡᠰ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠤᠢᠢᠳᠬᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃                 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠰᠠᠠ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠱᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠪᠤᠤ ᠯᠠ ᠬᠦᠰᠡᠷ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃         ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠭᠡᠨᠠᠭᠤᠷ   — ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ 1189 ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︽ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠳᠦ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠰᠭᠡ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂   ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ︾ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃               ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠰ ᠲᠤ ᠯᠠᠰᠢᠶᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠠ᠂ ᠤᠨᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠢ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃                                                   ︵ᠤᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ︶                         ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号