ᠰᠢ᠊ ·   ᠮᠦᠷᠡᠨ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ︾ ︵ᠠᠷᠪᠠ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-14
    16  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ︵ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠪᠢᠰᠬᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ︶               ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠪᠠ᠃         ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠡ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠬ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠴᠦ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠮ ᠲᠤᠵᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃                 ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ   ᠤᠨᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃             ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠃             ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠨᠢ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠭᠤ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯᠳᠦᠪᠡᠯ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷ ᠠᠳᠬᠤᠯᠴᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠬ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠮ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠯᠠᠰᠢᠶᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠄ ︽ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ︕ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠳᠠᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠳᠠᠯ ᠰᠢᠦ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠮᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃               ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠨ ᠵᠦᠯᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠨ ᠦᠳᠡᠯᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠠᠢ᠃   ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ   ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ᠂ ᠦᠵᠦᠮ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠬᠤ   ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ᠃             ᠪᠢ ᠬᠠᠢ ᠪᠸᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ   ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠬ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠬᠠᠢ ᠪᠸᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃               ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ ᠪᠸᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠭᠤᠶᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ᠄ ︽  ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠦᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠢ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃             ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠰᠠᠶᠢ ᠬᠠᠢ ᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠦᠯᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠢᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠠᠢ᠃               ᠪᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤᠪ︖ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠶᠤᠰᠦ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠡ︕ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠦᠰᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ   ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ  ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠᠱᠧᠩ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ   ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠵᠤᠰᠠᠵᠦ ᠬᠠᠢ ᠪᠸᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠷᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃             ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠪᠡᠯ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠧᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃               ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ 6 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠨᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ︖               ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠳᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ᠄ ︽ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ︕ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ︕ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠰᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠰᠤᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠵᠤᠬᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠰᠤᠴᠢᠰᠬᠢᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ︖             ︽ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ︖︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠯᠠᠰᠢᠶ᠋ᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠄ ︽ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠨᠢᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠪᠠ᠃           ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠵᠦ ᠬᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠢᠳᠠᠭ᠃           ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠬᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠢ ᠴᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠃       ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠪᠡᠯ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠯᠠ︖           ᠭᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠴᠦ ᠵᠤᠬᠰᠤᠵᠦ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠯᠠᠰᠢᠶᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠄ ︽ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃             ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ︕ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢ ᠠᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠡ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠲᠡᠰᠢ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃               ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠬᠦᠷᠤᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠁ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠯᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃       ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ   — ᠭᠡᠨᠳᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠢ ᠭᠡᠨᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠡᠨᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 2000 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠤᠬ 2800 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠷᠦᠯᠦᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃             ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠪᠡᠯ ᠴᠡᠯᠡᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠪᠤᠢ᠂   ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠪᠠ ᠲᠤᠪᠤᠴᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃           ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠡ ᠱᠦᠢᠨᠢ ᠬᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠬ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ︕ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃             ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠮᠦ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃         ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠬᠤᠯᠠᠷ   ᠡᠨᠡ   ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠯᠬᠢᠮ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠ ᠰᠦᠭᠡᠭ ᠪᠠᠭᠴᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠳᠦ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠳᠠ ᠰᠦᠭᠡᠭ ᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠪᠠᠴᠦ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠵᠦ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠢᠬᠴᠢ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠬ ᠤᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠦᠷ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠯᠴᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡ᠃             ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ︕             ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ᠄ ᠦᠬᠡᠯᠦᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠰᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ᠄ ︽ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠬᠦᠬᠢᠳᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ ᠰᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠭᠠᠳ ᠁ ᠁ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠯᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃       ᠢᠵᠢᠯ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠤ ᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠩᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠠᠭᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠵᠦ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ 300 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃             ᠠᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃           ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠯᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠷᠳᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠫᠠᠶᠢᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠠᠢ᠃             ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠬ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠯᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠢᠰ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠬᠦᠨ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠮᠡᠳᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠯᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠴᠡᠯᠡᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠬᠳᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠁       ᠯᠠᠰᠢᠶᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ᠄ ︽ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃           ᠪᠢ ᠴᠦ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃               ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠯᠠᠷ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠢᠬᠴᠢ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠬ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠩᠭᠡᠳᠦ ᠭᠡᠪᠢᠰ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠮᠡᠳᠦ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠪᠤᠴᠠᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃             ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤᠯᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠦ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠬ᠃
                      ᠰᠢ᠊ · ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ         ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠠᠳᠠᠳᠦ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠨᠳᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ︵ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ︶ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ︽ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃             ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ  ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠰᠤᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠬᠴᠤᠷᠠᠵᠦ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠬ ᠯᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠳ ᠲᠤᠪᠤᠴᠠᠬ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ   ᠠᠳᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ᠃
            ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠢ             ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠭᠡᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠦ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠷᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠰᠢᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠯᠤᠩ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃           ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠯᠠᠰᠢᠶᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠠᠰᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠳᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠢᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠵᠦ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠷᠭᠤᠴᠠᠬ ᠲᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ︕               ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ   ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠷᠭᠤᠴᠠᠬ ᠲᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠪᠡᠯ ᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃   ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠡ︕                                                               ︵ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ )               ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号