ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-14
      ᠨᠠᠰᠣ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠵᠣᠯᠠᠢ ᠵᠣᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠰᠬᠢᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠦᠦᠰ ᠂ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠣᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠣᠨᠣᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ ᠳᠡᠬᠦᠵᠦ ︽ᠠᠶᠢᠯ︾ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠦᠢᠳᠠᠠ ᠰᠠᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠴᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠵᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠣ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠠᠩᠭᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠣᠷᠣᠵᠦ ᠢᠷᠠᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠡᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃         ᠦ  ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ︕ ᠪᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠬᠢᠨᠠᠵᠦ ᠠᠰᠢᠬ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠬᠦᠯᠳᠦᠠ ᠬᠦᠶᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠠᠩᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠰᠡᠷᠡᠵᠠᠢ᠃         ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠴᠢ ᠵᠢᠬᠦᠷᠳᠡᠡ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠭᠤᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠣᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠠ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠠᠠ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠰᠢᠭ ᠵᠦᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠴᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠵᠣᠠ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠢᠷᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠡ ᠳᠤ ︽ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠠ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠣᠰᠠᠷᠬᠠᠦ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠦᠠᠳᠦᠷ ᠨᠢᠰᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭᠰᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ ᠨᠢᠰᠪᠠᠯ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃             ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠮᠦᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭᠴᠢ ᠭᠡᠷᠰᠡᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠠᠳᠡᠭᠡ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠡ᠃ ᠪᠣᠴᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠡᠷᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠵᠠᠷᠠᠵᠦ ᠴᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠯᠪᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠠ   ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠰᠦᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠬᠠᠷ ᠭᠡᠷᠴᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠦ ᠨᠣᠬᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠪᠠᠯ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠳ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ ᠤᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ ᠤᠤ᠂ ᠪᠣᠦ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠴᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠠ   ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠠᠠ ᠵᠦᠭᠡᠯᠠᠠ ᠡᠪᠠᠰᠦ ᠵᠠᠭᠤᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠬᠦᠷ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠬᠦᠵᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠡ ᠣᠷᠣ᠂ ᠬᠦᠠᠵᠢᠯᠠ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠪᠢᠯᠡ ᠤᠤ︖           ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠠᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠪᠠᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠢᠷ ᠵᠢᠷ ᠳᠣᠣᠭᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠠ ᠰᠠᠯᠬᠦᠠ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠳᠦ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠵᠠᠭᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠠᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ ᠡᠪᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠵᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠠ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠠ ᠪᠣᠰᠴᠦ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠠ ᠪᠣᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ  ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠣᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠦ ᠰᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠠᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠣᠭᠤᠵᠦ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠠ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠡ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ︽ᠢᠱᠢ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠶᠣᠮ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠄ ︽ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠡᠷᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠ ᠤᠤ︖ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠦ ᠰᠢᠭᠡᠡ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠪᠣᠠ ᠴᠠᠰᠢ ᠰᠢᠦ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ   ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠠ᠃ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠠᠬ ᠡᠮᠬᠦᠵᠦ ᠠᠷᠪᠠᠢ ᠵᠠᠯᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠦ ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠡ᠃ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃               ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠢᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠰᠢᠦ᠃ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠬᠦᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠬᠦᠷᠳᠡᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠯᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶᠠᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠣᠶᠣᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠵᠦ ᠠᠯᠢ ︽ᠪᠠᠶᠢᠬ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠦᠢᠳᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠠ  ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠢᠯᠪᠢᠭᠰᠡᠡ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠠ   ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠦᠳᠦ ᠰᠦᠳᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠡ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠡᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠠ   ᠤ ᠰᠣᠷᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠣᠷᠣᠠ ᠨᠢᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠣᠴᠣᠣᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠬᠠᠴᠢᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠪᠠ᠃             ︽ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠠ ᠳᠠᠰᠢ ᠨᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠠ   ᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠤᠤ︖ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠮᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠣᠶᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠳᠦᠭᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠠ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠳᠠᠰᠣᠳᠠᠵᠦ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤᠬᠠᠠ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠣᠵᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠱᠦᠬᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠢ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨᠵᠦ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠ ᠡᠰᠢ ᠳᠡᠰᠢ ᠳᠣᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠴᠢᠷ ᠫᠠᠴᠢᠷ ᠣᠨᠠᠵᠦ ᠳᠣᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠴᠣᠩᠬᠤᠠ ᠰᠢᠯ ᠢ ᠮᠦᠷᠬᠦᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠳᠠᠬᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠮᠠᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠵᠦ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠠᠪ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠠ᠃ ︽ᠮᠣᠣᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ᠂ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠦᠩᠬᠦᠯᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠲᠦᠭᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠷᠭᠠᠠ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠬᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠳᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︽ᠲᠦᠷ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢ᠃ ᠪᠢ ᠰᠠᠠᠳᠣᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠪᠠ᠃ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︖ ᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠦᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠬ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠳᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠ ᠴᠢ︖︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ  ᠳᠤ᠂ ᠪᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠣ ᠦᠨᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠯᠠᠵᠦ ᠦᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ︽ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢᠬᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠬᠠᠷᠶᠶᠠᠴᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠰᠢᠦ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠳᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠬᠦᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠵᠢᠯ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠁︾ ᠭᠡᠳ ᠲᠠᠯᠪᠢ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩᠨᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠪᠢ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠶᠶᠠᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃             ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠦ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠠ   ᠤ ᠦᠠᠳᠡᠭᠡ ᠳᠡᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ︖ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠠᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠠ ︽ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠯᠠ︾ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠳᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠦ ᠬᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠣ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠭᠤᠮᠣᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤᠯᠠᠷ ᠣᠳᠣ ᠴᠦ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠨ᠎ᠠ᠃         ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ᠃                            ( ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠴᠠ )
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号