ᠵᠣᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-14
      ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ︽ᠮᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ   ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠨᠡᠭᠡᠷᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠳᠣᠷᠰᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠨᠡᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ᠃ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠠ᠃       ᠪᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠡ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠡ ᠳᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠳᠦᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ᠃       ᠪᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ᠄ ︽ᠲᠠ ᠳᠡᠷᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ ᠰᠢᠬ ᠪᠠᠳᠣ ᠭᠦᠠ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦ  ᠲᠠᠢ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠪᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠪᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠄ ︽ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ  ᠠᠴᠠ ᠴᠦ ᠪᠠᠳᠣ ᠭᠦᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠂ ᠴᠢ ᠳᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠣᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠴᠦ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃           ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠡ᠃ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠠᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠪᠢᠭᠰᠡᠡ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠡᠶᠠᠪᠡᠷᠭᠦ ᠢᠯᠴᠢ᠂ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠁ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠣᠶᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠶᠣᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠣᠶᠣᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠡ ᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖           ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠳᠣᠮᠣ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠵᠢᠷᠭᠢᠠ ᠳᠣᠩᠭᠤᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠦᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠡ ᠦᠷᠴᠢᠢᠠ ᠬᠤᠪᠬᠠᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠳᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠠ ᠣᠯᠠᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ ᠪᠣᠳᠠᠯᠠᠠ ᠣᠷᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃         ᠪᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠳᠣ ᠭᠦᠠ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠭ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨᠠᠷ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠳᠣᠮᠣ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃           ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠡᠷᠡᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ ᠰᠢᠦᠬᠠᠠ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠪᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠭᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ᠃                                      ( ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠴᠠ )
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号