ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-14
          ᠨᠢᠭᠡ                   ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠡ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠬᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠵᠠᠩᠵᠣᠠ ᠪᠣᠳᠠ ᠰᠦᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠠ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠤᠷ ᠳᠠᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠣᠷᠬᠠᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠡ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠡ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩᠵᠣᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠡ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭᠯᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠳ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠠ  ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠣᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠠ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃         ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠠ ᠣᠯᠠᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠩᠰᠢᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭᠭᠡᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠭᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠣᠯᠮᠣᠠ ᠰᠢᠬ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠡ ᠳᠣᠯᠳᠣ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠡᠯᠵᠠᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠴᠦᠭ ᠪᠣᠯᠣᠩ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠣᠬᠠᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃                                 ᠬᠤᠶᠠᠷ               ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠭᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠠ ᠣᠷᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠣᠭᠳᠠᠠ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠦᠯᠡᠷ ᠪᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠠ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠵᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ︖ ︽ᠪᠢ ᠪᠠᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠮᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠁︾           ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠣᠯᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠬᠢᠵᠦ ᠭᠦᠭᠡᠷᠭᠦ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠰᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠠᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ︽ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠩᠭᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠳᠦᠪᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠭᠠᠰᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠠ ︽ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ︾ ︵ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠳᠣᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠦ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ᠃                             ᠭᠤᠷᠪᠠ                     ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠳᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠡ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠬ ᠰᠢᠠᠵᠢᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠡ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ   — ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠡ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠤ ᠣᠷᠣᠠ ᠵᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠪᠴᠣᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃             ᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ   — ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠣᠬᠤᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠢᠶᠡᠵᠦ ᠰᠠᠬᠢᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠠ᠃             ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠡ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ   — ᠮᠦᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠷᠢᠠ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠨ᠎ᠠ᠃           ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ   — ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠣᠶᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠢᠬ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃         ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠭᠡᠯᠬᠢᠭᠰᠡᠡ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ ᠰᠢᠬ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠡ︕                          ( ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠴᠠ )
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号