ᠰᠢ᠊ ·   ᠮᠦᠷᠡᠨ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ︾ ︵ᠬᠤᠷᠢ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-15
        ᠲᠡᠷᠡ   ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ︽ᠲᠡᠨᠡᠭ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠩᠬᠤᠤ ᠭᠡᠰᠡᠡ  ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠵᠦ ᠮᠡᠲᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠯᠧᠨ᠋ᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠡ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠲᠤᠲᠤᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠵᠦ ᠨᠠᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭᠪᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠲᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋᠂ ᠪᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠡ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃         ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠲᠡᠬᠦ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠢ ᠪᠸᠢ   ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ︶ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠭ᠃                 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨᠲᠤᠭᠤᠴᠤᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ 1981 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠴᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠧᠫᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠲᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠮ ᠲᠤᠵᠢ ᠮᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠩ ᠭᠦᠩ ᠨᠠᠲᠠᠲᠤ ᠰᠤᠯᠢᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠡ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠷᠢᠨ ︽ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ︾ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃               ᠨᠡᠬᠡᠷᠡᠡ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ ᠲᠤᠩ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠃           ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠲᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ︽ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠰᠡᠭᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠬᠦ︾ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠤᠨ ︽ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ︾ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠲᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠡᠬᠡᠷᠡᠡ ᠪᠤᠲᠤᠵᠦ ᠲᠦᠪᠲᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠲᠠ ᠠᠴᠠ᠄       ︽ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠴᠤ ᠰᠡᠭᠦᠲᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠢ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃             ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠃           ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠤᠲᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ 1991 ᠤᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠲᠤᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠡ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠦᠯᠡᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠲᠦ᠋ᠢᠴᠢᠨᠡᠡ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠠ ᠠᠵᠢ︕ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠲᠦᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠲᠦ᠋ᠢᠴᠢᠨᠡᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠲᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠤᠲᠤᠪᠠᠴᠤ ᠮᠡᠲᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠲᠠᠭ ᠶᠡᠰᠦᠨ ᠬᠦᠬᠦᠯᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠬᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃             ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ︕ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠬᠢᠵᠦ ᠬᠦᠭᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ  ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠬᠡᠷᠡᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠲᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ︕                 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ︵ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠲᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ︶                 ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠡᠲᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠲᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ︖           ᠪᠠᠷᠤᠭ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠭᠡᠮᠲᠤᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳ᠋ᠦᠨ ᠢᠤᠢ ᠭᠦ᠋ ᠵᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠡ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠮᠲᠤᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃         ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠫᠦ᠋ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠢᠰᠭᠢᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠯᠢᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠨᠲᠦᠷ ᠰᠢᠭ᠂ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠮᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠡ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠠᠴᠠ  ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠶᠤᠮ᠃             ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠡᠲᠦᠷ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠯᠡ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃       ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠠ ᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ︽ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠲᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠠ ︵ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠭ᠋︶ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠳ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠦᠰᠡᠷ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠲᠠᠪᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠯᠲᠤᠵᠦ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠰᠠᠳᠴᠤ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃           ᠪᠢ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠲᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠦ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠲᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠲᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠲᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠦᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠩ ᠲᠡᠯᠡᠳᠴᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠷᠳᠦ ᠼᠧᠷᠺ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠦ ᠡᠯᠲᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠠ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠠᠢ᠃       ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ︽ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ︾ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ︽ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ︾ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡ ᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠶᠢᠪᠡᠯ ︽ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃             ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠡ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠲᠠᠠ᠄ ︽ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠰᠠᠳᠴᠤ ᠠᠷᠢᠯᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃       ᠡᠨᠡ ᠡᠲᠦᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ‍ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠠᠲᠤᠢ᠂   ᠦᠨᠡᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠲᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯᠬᠦᠢ᠃                   ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ︵ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠡ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ︶                       ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ︵ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠤ ᠡᠲᠦᠷ︶ ᠤ ᠦᠲᠡ ᠶᠢᠨ 12 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠠ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠠ᠂ 2 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠲᠡᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠨᠨ ᠲᠤᠤᠷᠭᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠪᠢ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠹᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠄       ︽ᠲᠡ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠠ᠃           ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ︽ᠰᠢ᠊ · ᠮᠦᠷᠡᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃               ︽ᠦᠨᠡᠡᠲᠡᠭᠡᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠯᠢ ᠵᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠩ ᠶᠠᠲᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠢ ᠪᠸᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠳᠬᠠᠪᠠ᠃             ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠠ᠃   ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠠ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠡᠷᠭᠡᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠯᠬᠤᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠲᠡᠭ᠂ ᠦᠭᠡᠶᠢᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭ ᠬᠦᠲᠡᠯᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃         ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃                   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号