ᠵᠣᠭᠤᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-15
      ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠢ ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠯᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠣᠰᠬᠤᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠵᠦ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠠ ᠰᠠᠬᠤᠣᠯ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠶᠢᠴᠢᠠ ᠢᠷᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢᠶᠠᠠ ᠦᠠᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠵᠦ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃               ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠪᠢᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠣᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠶᠠᠠ ᠦᠠᠳᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠳᠣᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠪᠢᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠰᠣᠯᠢᠵᠦ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠳᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠠ ᠭᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠠ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠣᠯᠵᠦ ᠦᠭ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠵᠠᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠣᠷᠴᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠣᠷᠴᠢᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠠᠰᠪᠣᠷ ᠴᠠᠭᠠᠪᠣᠷ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠨᠢᠰᠣ ᠳᠦᠭᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃               ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠣᠯᠵᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠮᠠᠭᠴᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠵᠠᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠮᠦᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠢ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠠ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠦᠠ ᠭᠡᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠢᠰᠣ ᠳᠦᠭᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠭᠡᠭᠦᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠡᠷᠰᠡᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠮᠣᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠴᠢᠬ ᠳᠦᠪᠡᠭ ᠲᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃           ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠮᠦᠠ᠃ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠸᠠᠷ ᠢ ᠴᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠰᠢᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠯᠴᠢᠬᠬᠤ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠩᠰᠡ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠭᠡᠷᠬᠡᠮ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃               ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠠᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠭᠦᠠᠳᠦ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠠ ᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠳᠡᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠡ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠳ ᠢ ᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃             ︽ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠮᠦᠠ᠃ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠦ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠯᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ︕       ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠳᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠭ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠣᠠᠳᠣᠷᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠡ︕                   ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ︾
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号
U&am侮