ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-15
      ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠡᠪᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠠᠶᠠᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃ ︽ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ︾ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨᠤᠭ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠮᠤᠰᠬᠢᠯᠳᠤᠨ ᠡᠰᠡ ᠯᠡ ᠲᠤᠩᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠯᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠯᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠴᠦ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠪᠡᠯ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠠᠱᠠᠩ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠦᠭᠡᠳ ᠳᠦᠬᠦᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠠᠱᠢᠭᠦᠢ   ᠪᠤᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠠᠳᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠦᠨᠳᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃               ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠩᠰᠡ ᠬᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠳ ᠴᠡᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠬᠦᠳᠡᠭ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠤᠶᠢᠳᠬᠠᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃             ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠢ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠳᠡ ᠤᠳᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠵᠤᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠷᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠠᠵᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠰᠤ ᠰᠠᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ  ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ᠃ ᠤᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠴᠥᠷᠬᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠯᠢ ᠲᠡᠪᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠰᠡ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠦᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃             ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ︵ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ︶ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠠᠭ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠵᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠢᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠠ ᠶᠤᠮ᠃             ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ︽ᠭᠡᠷ︾ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ᠃             ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤᠮᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷ ᠰᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃             ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠰᠢᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠦᠮᠦᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬᠤ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠁ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠶᠦᠯᠴᠡᠨ᠎ᠠ᠃         ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠪᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠᠯ ᠴᠢᠳᠦᠷᠰᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃             ᠪᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠨᠢ ᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡ ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠢ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠤᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠳᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠯᠭᠤᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠴᠦᠦᠯ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠃   ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠶᠢᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠴᠦ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠠᠯᠠᠪᠬᠢᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠪᠡᠯᠵᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠲᠠᠰᠬᠢᠨ ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠢ ᠭᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠡᠮᠪᠡᠯᠵᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠪᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠡᠰᠬᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠡᠶᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠯ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠠᠶᠢᠬᠤᠪᠳᠤᠷ ᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠷ᠂ ᠠᠶᠠᠭᠦᠢ ᠪᠤᠯ ︽ᠵᠠ᠂ ᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠲᠣ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃       ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠵᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠨᠠᠯᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ  ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ︵ᠰᠤᠷ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷ︶ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠰᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ︽ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠤ︖ ᠲᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠁︾ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃             ︽ᠴᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠ︕︾ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠣᠭᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ᠂   ᠪᠠᠵᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠳᠤᠭ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ︽ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠳ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠤ ᠁  ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ   ᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ︽ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠤᠢ︖︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠄           — ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ︽ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ︿ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ﹀ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ             — ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ︕           — ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ︖             — ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠳ᠋ᠡ︕           — ᠲᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕ ᠭᠡᠳ ︽ᠭᠡᠷ︾ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ︽ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠪᠠ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠰ ᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃           ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠡᠷᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠦᠭᠰᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢ ︽ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ︕ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ  ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠪᠠ᠃ ︽ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ︕ ︾ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ︽ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠠ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠦ ︽ᠪᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃             ᠥᠨᠦ ᠡᠮᠨᠢᠭᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠨᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠠᠯᠬᠤᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃               ︽ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︕ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠁︾ ᠭᠡᠳ ᠴᠠᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠬᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠤ ᠬᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠣ᠂ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠰᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ︽ᠴᠢ ᠴᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ︽ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ⁈︾ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠡ︕           ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠯᠢᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠩᠰᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡᠨᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠨᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠡᠩᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠰᠡᠩᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠩᠰᠠ ᠰᠦᠷ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ  ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭ ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃           ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ︽ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ︾ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠬᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ︕   ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ ᠭᠠᠰᠠᠯᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ︽ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠨ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ⁈                     ︵ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︶                     ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号