ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠨᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠰᠬᠢᠭᠦᠷ ᠱᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠴᠢ — — ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/19
      ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠨᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠰᠬᠢᠭᠦᠷ ᠱᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠴᠢ — — ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ       ᠳᠡᠷᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠽᠠᠠᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠵᠢᠨ ᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠯᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠬᠠᠰᠠ᠃       ᠳᠡᠷᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠬᠠᠰᠠ᠃       ᠳᠡᠷᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠨᠨ᠂ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠠ᠃       ᠳᠡᠷᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷᠬᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠠ᠃᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂       ᠳᠤᠰ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ 1983 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠤᠳᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠭᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠰᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬᠠᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ 32 ᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠡᠳᠤ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠩᠰᠡᠡ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ︽ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠬᠠᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃       ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠪᠠᠯ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ 1 ᠠᠴᠠ 5 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1987 ᠤᠨ ᠳᠤ 4 ᠪᠠ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠡᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠬᠠᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ 5 ᠠᠴᠠ 7 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ 13 ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠭᠦᠮᠤᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠨᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ᠄ ︽ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠨᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠭᠦᠡᠳᠤᠬᠡᠨ ᠶᠡᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃       ᠳᠡᠷᠨ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠦᠭᠦ  ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠤᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ   ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃       ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠳᠦᠯᠡᠭᠡ ᠳᠦᠯᠡᠰᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠤ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠳᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠠ ᠳᠡᠤᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠰᠢᠭ᠋ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠤᠬᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠤᠬᠡ︾᠂ ︽ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠤᠬᠡ︾᠂ ︽ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠤᠬᠡ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠤᠬᠡ ᠵᠢᠳᠭᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠡᠳᠤᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠶ᠎ᠠ︕
      ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠭᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃
      ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃
     ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃
      ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃
      ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃
     ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃
     ᠠᠰᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬᠠᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠯ ᠠᠴᠠ᠄ ︽ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠶᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ︾ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠬᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃                             ︵ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠠᠩ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠪᠡ  ︶                  ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ 2015-06-25 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ            ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号