︽ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-06
    ︽ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ                                 ● ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ · ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ     ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠮᠡᠳᠣ               ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠴᠣᠭᠬᠢᠨ᠎ᠠ               ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ             ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠣᠪᠠᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ           ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ             ᠣᠷᠣᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠳ           ᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ               ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠣᠨ᠎ᠠ               ᠬᠢᠨᠭᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠴᠣᠪᠣᠨ᠎ᠠ             ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠣᠮ ᠳ᠋ᠡ           ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ           ᠵᠦᠢᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡ           ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠮᠡᠳᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠨᠣᠳᠤᠭ             ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ             ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠭᠳᠣ ᠨᠢ         ᠮᠢᠨᠣ ᠭᠠᠷ  ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ         ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠣ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠣᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠣ᠋         ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ           ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠣ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠴᠣ᠋         ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ             ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠣ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ           ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ︽ᠨᠣᠳᠤᠭ︾ ᠦᠭᠡᠢ         ᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡ       ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠣᠳᠣᠭᠯᠨ               ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ                             ᠬᠡᠯᠨ                             ᠬᠡᠯᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠣᠳ         ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣᠨ᠎ᠡ       ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ           ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠨ᠎ᠠ         ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ             ᠬᠡᠳᠣ ᠨᠢ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠰᠣ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ         ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠤ ᠣᠬᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ             ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ             ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠦ         ᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ       ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠨᠢ           ᠮᠢᠨᠣ ᠬᠡᠯᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃                             ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ                   ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ  ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠮᠡᠳᠣ         ᠭᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤ           ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ           ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ           ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ  ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ             ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ             ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ  ᠢ ᠪᠢ           ᠴᠢᠨᠣ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣ᠋         ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠢᠨᠢ             ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ  ᠤ           ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠮᠡᠳᠣ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠳ ᠲᠤ         ᠪᠢ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ           ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠣ᠋       ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ           ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ           ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠢᠨᠢ                   ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ                   ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ             ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠣ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ           ᠦᠣᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠲᠤ       ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠲᠡᠷᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ             ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ  ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ             ᠲᠣᠪ ᠲᠣᠳᠣ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ               ᠲᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠮᠡᠳᠣ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ         ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠣᠨ  ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠯᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠣ ᠴᠢᠨᠢ         ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠮᠡᠳᠣ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ         ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ             ᠲᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠴᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ           ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠣᠰ             ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠤᠣᠰ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ               ᠴᠢᠨᠣ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠳᠤ           ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ           ᠴᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ           ᠴᠡᠨᠡᠭ  ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃             ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ                   ᠭᠠᠯᠳᠣ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ           ᠣᠷᠳᠣ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ             ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ             ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ  ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ               ᠲᠡᠷᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠣ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠣᠨ᠎ᠠ           ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ           ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠨᠢ         ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ           ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ           ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠯᠳᠣ ᠲᠡᠷᠭᠡ             ᠣᠷᠳᠣ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃                         ᠠᠩᠭᠢᠯᠣᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨ                       ᠠᠩᠭᠢᠯᠣᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠷᠠᠨ  ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ           ᠲᠡᠩᠲᠡᠭᠦᠣ ᠴᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ             ᠠᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠮᠡᠳᠣ           ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ               ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠵᠦ ᠨᠠᠯᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ         ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ           ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠡᠳᠣ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ             ᠣᠯᠠᠪᠢᠷ ᠲᠡᠷᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ         ᠲᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ                                 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ                           ᠴᠢᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ         ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠳᠤ           ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ               ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ               ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠪᠣᠯᠵᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠢ             ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ           ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠳᠣᠨ  ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ             ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ           ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠣᠣ           ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠵᠣᠷᠢᠨ᠎ᠡ           ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ             ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃                     ᠦᠣᠷ  ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ             ᠦᠣᠷ  ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ  ᠤᠨ ᠮᠦᠷ           ᠡᠪᠡᠰᠣᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠡᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ           ᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠭᠡᠳ ᠶᠦᠷᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠬᠡᠷ  ᠤᠨ         ᠲᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠭᠰᠣᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ             ᠵᠢᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ           ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠣᠰᠣ ᠮᠡᠳᠣ ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ           ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠣ           ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ             ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ             ᠲᠣᠬᠤᠶᠢᠯᠳᠠᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠠᠯᠬᠤᠨ᠎ᠠ             ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶᠢᠳ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ           ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠲᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ             ᠵᠢᠪᠠᠷ  ᠤᠨ ᠰᠡᠪᠢᠯᠵᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ             ᠵᠡᠭᠡᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠣᠭᠤᠬᠠᠨ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ         ᠵᠣᠪᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣᠨ  ᠤ       ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠮᠪᠦᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃             ᠪᠣᠳᠣᠯ               ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠴᠢ           ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ           ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠨ             ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠦᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠪᠭᠢᠨ᠎ᠠ           ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠠᠭᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ           ᠲᠦᠷᠪᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷ  ᠤᠳ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠦ               ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠦᠷᠭᠦᠵᠦ               ᠨᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠣᠴᠣᠯ᠎ᠠ           ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ         ᠠᠷᠣ  ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ         ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠶᠢᠴᠠᠯ᠎ᠠ         ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ  ᠤᠳ         ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠠᠰᠠᠯ᠎ᠠ᠃           ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ           ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠴᠢᠭᠡᠳ         ᠦᠳᠡᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠩ ᠮᠡᠳᠣ           ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ             ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ             ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ         ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠣ ᠮᠢᠨᠴᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ         ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ           ᠠᠭᠤᠰᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ             ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ         ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠩᠭᠢᠯᠣᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠣ᠋ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ           ︵ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︶                       ︵  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ︶
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号