ᠥᠨᠠᠠᠪᠠᠳᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-07
            ᠥᠨᠠᠠᠪᠠᠳᠤ ︵1958 . 1 . 31—  ︶               ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠬᠠᠴᠢᠨ ︵ᠬᠠᠪᠬᠠᠨᠠᠰ ︶   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠥᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ 1980 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠥᠠᠳᠤᠰᠥᠳᠠᠨ ᠤ   ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠬᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1982 ᠤᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠬᠡᠥᠨ ᠤᠳᠤ ᠬᠥᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋   ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠬᠡᠥᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ   ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠥᠭᠤᠤᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠠᠳᠤᠰᠥᠳᠠᠨ ᠤ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃         ᠬᠤᠷᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠴᠤᠴᠠᠯᠳᠠ ᠥᠬᠡᠢ   ᠵᠢᠥᠠᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ︽ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠶᠢ   ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ︾ ᠪᠠ ︽ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ   ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠥᠬᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠥᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠤ 1983 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ   ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠥᠠᠳᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠠᠳᠤᠰᠥᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ   ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1992 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠥᠰᠥᠭᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ   ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠬᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯ︾   ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ . ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ︽ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ︾ ᠳᠤ   ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠥᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠳᠠᠷᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃         ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠥᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ  ᠪᠠᠨ   ᠡᠷᠬᠢᠴᠠᠬᠦᠯᠥᠨ ᠳ᠋ᠥᠡᠭᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠠᠳᠤᠰᠥᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢ   ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡᠥᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠭᠸᠥᠮᠧᠲᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠤᠪ   ᠪᠠᠳᠤᠯᠬᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠧᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ   ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ www.hlsmds.com
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号