ᠰᠠᠴᠠᠠᠵᠤᠷᠢᠬᠳᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-07
          ᠰᠠᠴᠠᠠᠵᠤᠷᠢᠬᠳᠤ ︵1972 —  ︶             ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠠ ᠴᠢᠶᠠᠨ   ᠯᠥᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠠᠬᠦᠨ᠂ ᠪᠤᠴᠤᠩ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ᠃  1993 ᠤᠨ ᠤ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠰᠴᠤ᠂   ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ   ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠥᠨ ᠥᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ   ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ᠂ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠰᠠᠥᠠᠬᠦᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ   ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠥᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1995 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ   ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠴᠤᠯᠨ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ᠃ 1996 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠪᠠᠨ   ᠲᠠᠬᠦᠰᠥᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ   ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ   ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ 1998 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠴᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ   ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠠᠵᠠᠬᠡᠶᠢᠷᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠴᠠᠠᠵᠤᠷᠢᠬᠳᠤ ᠪᠤᠯ   ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠰᠠᠷᠬᠦᠯᠠᠩ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠥᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠨ ᠤᠷᠢ   ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ   ᠡᠷᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃   ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢ   ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡᠥᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠭᠸᠥᠮᠧᠲᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠤᠪ   ᠪᠠᠳᠤᠯᠬᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠧᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ   ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ www.hlsmds.com
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号