ᠰ᠊ · ᠥᠯᠵᠠᠶᠢᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-07
                ᠰ᠊ · ᠥᠯᠵᠠᠶᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ︵1966 —        ︶               ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭᠴᠢ  ᠃ ᠰᠢᠨᠠᠰᠥ᠋ᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠧᠪᠡᠭᠵᠠᠪ ᠤᠨ   ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠪᠠᠬᠦᠨ᠃ 1990   ᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠤᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠰᠴᠤ᠂   ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ   ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠨ᠂   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ︽ᠵᠤᠪᠠᠯ︾᠂ ︽  ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ︾ ᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃   ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠴᠤ᠂ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤᠰ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ   ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠨ᠂ 1998   ᠤᠨ ᠳᠤ ︽  ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷ᠎ᠠ︾ ︵ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠠᠢ ᠲᠠᠢ︶ ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠪᠠ᠃   ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠥᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠰᠨ ︽ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂   ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠥᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ︽ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ᠂   ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ   ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠦᠪᠤᠷᠢ︾ ︵ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠬᠳᠠᠵᠤ᠂   ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠬᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠃ 1990   ᠤᠨ   ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ᠂   ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ︽ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ︾ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠮᠥᠷᠤᠶᠢᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ ︽ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ   ᠮᠢᠨᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠵᠤ ︽ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠯ  ︾ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 1992   ᠤᠨ   ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ︽  ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠰᠢᠶᠠᠯ︾ ᠥᠯᠢᠬᠡᠷ   ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠤᠶᠢᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠩ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠢᠯᠨ᠃ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ   ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠨ ︽ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠥᠨᠢᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠢ︾᠂ ︽ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠠᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠬᠦᠯᠠᠬᠦ ᠨᠢ︾᠂ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ   ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠥᠨ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ   ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠪᠥᠪᠠᠢ   ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃   ᠲᠠᠷᠨ   ᠤᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠥᠨ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ www.hlsmds.com
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号