ᠵ᠊ · ᠯᠤᠤᠬ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-07
            ᠵ᠊ · ᠯᠤᠤᠬ᠎ᠠ ︵1971 . 11 .28 —    ︶               ᠤᠤᠯ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠩ   ᠭᠤᠸᠠᠩ᠃   ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ᠃   ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭᠴᠢ᠂   ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠥᠨ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠃  1994   ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ   ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠲᠤᠰᠪᠠ᠃ 1994   ᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠥᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠯᠤᠤᠬ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢᠷ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃   ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ᠂   ᠤᠷᠤᠨ   ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠥᠠᠬᠦᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ︽ᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠤ   ᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ︾᠂ ︽ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠬᠴᠤ︾᠂ ︽ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ   ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠺ ᠰᠢᠥᠬᠠᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ︾᠂ ︽ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠬᠦᠷᠬᠡ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠤ᠂   ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠥᠨᠠᠨ ᠥᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠨ᠃   ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠦᠪᠤᠷᠢ   ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃   ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂   ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠨᠢ ︽ᠤᠳᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠮᠠᠯ︾ ᠳᠤ   ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ︽ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠥᠨ︾ ᠢ ᠨᠢ 2000   ᠤᠨ ᠤ 10   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ www.hlsmds.com
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号