ᠵᠠᠮᠴᠠᠭᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-07
              ᠵᠠᠮᠴᠠᠭᠠᠨ ︵ 1972 . 5 . 6 —      ︶                   ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠠᠰᠥ᠋ᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠥᠨ ᠤ ᠱᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠤᠯᠭᠠᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ   ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠤ᠂   ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭᠴᠢ᠃ 1990   ᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠠᠵᠤ᠂   ᠲᠠᠬᠦᠰᠥᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ   ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ᠂   ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ   ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃           1988   ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭ ︽ᠥᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ︾ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ   ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ︾᠂ ︽ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︾᠂ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠡᠵᠢ︾᠂ ︽  ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ᠱᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ︾᠂ ︽ᠠᠥᠠᠬᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ   ᠰᠢᠯᠥᠭ᠂   ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ︾᠂ ︽ᠬᠠᠳᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠰᠠᠥᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠥᠷ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠥᠨ   ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠯ᠂ ︽ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ︾ ᠂ ︽ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠳᠤ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠥᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ︽  ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ︾᠂ ︽ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ   ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠪᠠ  ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ︽ ᠲᠨ ᠨᠠᠷᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ︾᠂ ︽  ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ︾᠂ ︽ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ   ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ   ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠥᠠᠬᠦᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠥᠷᠳᠠᠵᠤ᠂   ︽ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠮᠢᠨᠢ   ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠥᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ︽ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠳᠤᠯᠬᠡ︾᠂ ︽ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠥᠠᠬᠢᠯ︾ ᠂ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ︾᠂ ︽ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ   ᠢᠷᠭᠤᠢ︾᠂ ︽ᠥᠬᠡᠷᠳᠤ ᠬᠥᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ   ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠥᠷᠳᠠᠪᠠ᠃           ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠯ᠂   ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠲᠠᠥᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠯᠠᠳᠠᠴᠨ ᠬᠡᠵᠤ   ᠥᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ᠂   ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠨ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠢ   ᠥᠬᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂   ᠡᠨᠠ ᠯᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠥᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ   ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠶᠠᠷᠠᠯ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠢᠶᠠᠨ   ᠲᠤᠬᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠡᠭᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠥᠮᠤᠷᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ   ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨᠠᠮ︕
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ www.hlsmds.com
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号