ᠵᠢ᠊ · ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-07
          ᠵᠢ᠊ · ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ   ︵1973 —          ︶                 ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠠᠰᠥ᠋ᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠰᠢᠭᠤᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠥᠪᠠᠬᠦᠨ᠃   ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭᠴᠢ  ᠂ 1997   ᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠠᠳᠥᠰᠥᠳᠠᠨ ᠤ   ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠰᠴᠤ   ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ   ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂   ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ   ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠨᠢ ᠵᠢ᠊ · ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠤᠨ ᠢ   ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠲᠠᠷᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠠᠨ︾   ᠰᠠᠥᠠᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠠᠥᠠᠬᠦᠯ   ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠯ᠂ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ   ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ᠂   ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠥᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠥᠷᠢ  ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠥᠰᠠᠷᠳᠠᠬᠦᠯᠥᠨ   ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠥᠬᠡᠢ᠃ 2000   ᠤᠨ ᠤ 9   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠤ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠤᠬᠡ︾ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠦᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠤᠬᠡ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂   ᠬᠡᠪᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃   ᠲᠠᠷᠨ   ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ᠂   ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠤᠶᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠲᠥᠷᠤᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠠᠳᠠᠶᠢᠵᠤ   ᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠤᠰᠤᠨ᠂   ᠥᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨᠠᠮ᠃    
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ www.hlsmds.com
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号