ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-09-19
          ᠲᠤᠭᠴᠢ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ         ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠲᠦᠨᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤ         ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠤ ᠬᠦᠷᠤᠨ ᠳᠤ         ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ         ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ     ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ         ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ         ᠰᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ         ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠡᠥᠭᠡᠳ ᠤᠨ         ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨᠲᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ   ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ         ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠰᠦᠭᠦᠷᠡᠳᠡᠭ         ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ         ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭ         ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ           ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠴᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号