ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017-01-12
                 ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠣᠭᠤᠰ   ᠡᠪ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠩ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠵᠢᠨ᠎ᠠ︕ ᠲᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠣᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠶᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ︕ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠣᠴᠠᠳᠠᠭ ᠡ︕      
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号