ᠨᠠᠷᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017-04-06
                                      ᠪᠣᠯᠠᠭᠨᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠩᠬᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠠᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠤᠮᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠭ ᠢᠷ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ᠎ᠠᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠮᠠᠷᠲᠠᠶ᠎ᠠᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦᠬᠢᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡᠤᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠴᠢᠵᠤᠣᠯᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠦᠷᠤᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠶᠢᠳᠬᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ︕ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠶᠢᠰᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠣᠴᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠣᠴᠤᠭᠠᠳᠠᠭᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠰᠢᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠦᠨᠳᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠣᠪᠬᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠡᠴᠡᠵᠤ ᠴᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠦᠨ ᠣᠮᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠨᠠᠷᠠ ᠨᠣᠴᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠨᠠᠷᠠ ᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠰᠡᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号