ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/12/25
     ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ  2007 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ  ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃
 
     2009 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃
        2011 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠪ  ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ︽6 ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ 1︾ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
     2012 ᠤᠨ ᠤ  ︽ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾  ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃
     ︽ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ︾᠂  ︽ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ︾  ᠂  ︽ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠤ︾᠂  ︽ ᠭᠠᠲᠠ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠨ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号