ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-07
            ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ︵1970.3 —  ︶                     ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠠᠰᠥ᠋ᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠠᠳᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ᠃   ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ   ᠪᠤᠤᠺᠠᠰᠴᠢᠨ  ᠂ ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ︽  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ᠃ 1987   ᠤᠨ   ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ 1988   ᠤᠨ ᠤ 10   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠤᠺᠠᠰᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃  1990   ᠤᠨ ᠤ 7   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ   ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ 71 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ  ︔   ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 11   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ 75 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ   ᠤᠷᠤᠵᠤ︔ 1991   ᠤᠨ ᠤ 5   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠭᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ   ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ 75   ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃   ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 6   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢ ᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠤ A   ᠲᠠᠰ ᠤᠨ 75   ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ   ᠤᠨ ᠲᠠᠰ   ᠲᠤ   ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠤᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ   ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂   ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠤᠶᠢᠴᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  1991   ᠤᠨ ᠤ 9   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠴᠸᠡᠭᠳᠥ᠋ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠠᠰ   ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ 75   ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠢ . ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃  1992 ᠤᠨ ᠤ 1   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ  ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ   ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠪᠤᠤᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠥᠨ᠂ 1992   ᠤᠨ ᠤ 2   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠪᠠᠩᠺᠤᠺ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ   ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠥᠨᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ   ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠤᠺᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠥᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ   ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂   ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 7   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠥᠨᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠨ᠃ 1993   ᠤᠨ ᠤ 10   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠤᠺᠠᠰ   ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ 75   ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠲᠤ ᠮᠥᠡᠭᠬᠦᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ . ᠤᠯᠪᠠ  ᠃         ᠲᠠᠷᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠨ᠂   ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ   ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠥᠳᠤᠮᠵᠢ ᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ 1992   ᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ   ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠤ᠂  1993   ᠤᠨ   ᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ︽ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠤᠨ︾ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠴᠤᠯᠨ   ᠬᠥᠷᠳᠠᠪᠠ᠃   ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠰᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ   ᠲᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂   ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ   ᠲᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠥᠡᠭᠬᠡᠷᠠᠵᠠᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ www.hlsmds.com
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号