ᠰ᠊᠂ ᠵᠠᠮᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-07
        ᠰ᠊᠂ ᠵᠠᠮᠰᠤ ︵1955 . 3 . 5 —    ︶               ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠸ᠋ᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠧᠯᠾᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ   ᠬᠥᠪᠠᠬᠦᠨ᠃ 1974 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠠᠳᠤᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ   ᠲᠠᠬᠦᠰᠬᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠮᠥᠨ ᠠᠩᠬᠢ   ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠴᠢ᠂ ᠠᠬᠳᠠᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠴᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠴᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠢᠴᠠᠥᠠᠬᠡᠵᠤ   ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠬᠡᠭᠳᠠᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 1979 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠥᠨ ᠬᠤᠵᠢᠥᠨ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ   ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠬᠦᠰᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠥᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠥᠨ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠦᠰᠬᠡᠪᠠ᠃ 1987 ᠤᠨ ᠳᠤ   ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠂ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ   ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠳ᠋ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠲᠠᠢ᠃             ᠲᠠᠷᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ   ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠨ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠩ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂   ︽ᠴᠢᠯᠥᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ︾᠂ ︽ᠭᠢᠯᠢᠴᠢᠥᠨ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠠᠥᠠᠬᠦᠯ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠥᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠢᠥᠨ ᠬᠤᠵᠢᠥᠨ 400 ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠥᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ   ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ   ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠢᠮᠠᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠢᠬᠦᠯᠥᠯ ᠢ ᠬᠡᠳᠤᠠᠳᠠ ᠤᠯᠵᠤ ᠥᠡᠭᠬᠡᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ   ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠲᠠᠥᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ   ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠤᠶᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠢ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ   ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠪᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠠᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭ︾᠂ ︽ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾᠂ ︽  ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠶᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠢᠳᠠᠥᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 800 ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠥᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠢ   ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ︽ᠠ᠊᠂ ᠤᠤᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠦᠪᠤᠷᠢ︾ ︵ 1— 10 ᠪᠤᠳᠢ︶᠂ ︽ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾᠂ ︽ᠤᠶᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠬᠴᠢ   ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ︾᠂ ︽ᠰᠥᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠥᠨ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ︾᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠥᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ   ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠥ᠋ᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠤ   ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ︽ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ   ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ︾ ︵1—8 ︶᠂ ︽ᠬᠤᠨᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ︾ ︵ 1—5︶᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ︾ ︵1—8︶᠂ ︽  ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ︾ ︵1—3︶ ᠵᠠᠷᠬᠡ   ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠥᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ︽ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠥᠷᠨᠢᠯ︾᠂ ︽ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠬᠥᠯᠥᠨ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ   ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ︽ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ︾ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠ   ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠥᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠵᠤ ᠥᠡᠭᠬᠡᠷᠠᠪᠠ᠃           ᠲᠠᠷᠨ 18 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭ ︽ᠠᠯᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠷ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ   ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠰᠢᠯᠥᠭ᠂ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠯ᠂ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠤᠯ︾ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ  — ︽ᠰᠤᠯᠥᠩᠭ᠎ᠠ︾ ᠱᠠᠩ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠸᠤᠯᠶᠥ᠋ᠱᠺᠠ ᠡ ᠪᠠᠶ᠋ᠷᠳᠠᠢ︾᠂ ︽ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ   ᠨᠠᠰᠤ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠥᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠥᠠᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠤ   ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠰ ᠤᠨ   ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾᠂ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ︽ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠤᠯ︾ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯᠬᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ︽  ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠤᠨ ᠨᠢ ᠱᠤᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠥᠬᠡᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ︾ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠯ ᠤᠨ   ᠡᠮᠬᠢᠥᠠᠬᠡᠯ ︽ᠲᠥᠮᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠬᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠥᠠᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠤ   ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ︽ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠥᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ   ᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠮᠡᠭᠴᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠰ ᠨᠢᠬᠡᠳᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ   ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠲᠠᠬᠡᠬᠦᠷ ᠥᠨᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠥᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠥᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ᠂ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠥᠨ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢᠥᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠥᠬᠡᠥᠨ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠥᠨ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠠᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠃ ︽ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ︾᠂ ︽ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠤᠠᠬ᠎ᠠ   ᠤᠷᠠᠯᠢᠬᠴᠢᠥᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ www.hlsmds.com
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号