ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠠᠴᠤᠬᠳᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-04-07
          ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠠᠴᠤᠬᠳᠤ ︵1969 . 8 —        ︶               ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ᠂   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠃   ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠰᠠᠩ ᠰᠤᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠤᠪᠤᠬᠳᠤ   ᠸᠠᠩᠴᠤᠬᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠬᠦᠨ᠃           ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠠᠴᠤᠬᠳᠤ 1982 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯ   ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠭᠰᠠᠬᠡᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠥᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃   ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ 1998   ᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠥᠯᠢᠬᠡᠷ  ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠥᠯ︾ ︵  ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ︶᠂ ︽ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠬᠡ︾ ︵ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠳᠠ︶᠂ 1999 ᠤᠨ ᠳᠤ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠮ︾᠂  2000   ᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ︵ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ︶᠂ ︽ ᠴᠥᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠡᠭᠨᠡᠭᠴᠢ︾ ︵ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠳᠠ︶  ᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠ — ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ   ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ ︽︿ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠨ   ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠥᠢ︾᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠯᠠᠠᠲᠠᠰᠺᠠᠪ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾᠂ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ   ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠯ︾᠂ ︽ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ︾᠂ ︽  ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ︾   ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃   ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ   ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ   ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠠᠥᠠᠬᠦᠯ   ᠳᠤ ᠥᠬᠦᠯᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ︽ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠥᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ   ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ   ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠥᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ   ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ   ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ   ᠲᠤᠬᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ︽ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ   ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠥᠯᠤᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠦᠯᠥᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠲᠤᠬᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡᠥᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠮᠳᠠᠬᠢᠰᠮ ︵TemDegism︶   ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠥᠠᠴᠠᠢ᠃   ︽ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠬᠡ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ   ᠲᠤᠬᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ — ᠠᠮᠢᠨᠢᠰᠮ ︵Aminism︶   ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠥᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠥᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠥᠬᠦᠬᠡᠵᠤ᠂   ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠥᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ   ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠤᠬᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠬᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃   ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠨ ᠤ  ᠬᠢᠨ ᠴᠦ᠄ ︽ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠠᠴᠤᠬᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ   ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠥᠬᠰᠠᠨ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠥᠠᠳᠤᠷ ᠥᠨᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ︵ᠲᠥ᠊ · ᠥᠯᠵᠠᠢ᠄ ︽︿  ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠬᠡ﹀ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ︾᠂   ︿ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ﹀ 2000. 7 . 12  ︶᠃           ᠡᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︵ᠠᠷᠬᠢᠯᠥᠬᠢ︶ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂   ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂   ᠬᠥᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠥᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠥᠨ   ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂   ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠬᠴᠢᠥᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠥᠭᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ 1999   ᠤᠨ ᠳᠤ ᠸ᠊ ·   ᠰᠠᠶᠢᠠᠴᠤᠬᠳᠤ ᠶᠢᠨ ︽ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠬᠡ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ — ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠥᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ︾ ᠢ ᠬᠥᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠥᠬᠴᠢᠥᠨ   ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠡᠥᠨ ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠠᠴᠤᠬᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ   ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ   ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃   ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠠᠴᠤᠬᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡ   ᠶᠢ ᠴᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠥᠬᠴᠢᠥᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠡᠥᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃   ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠠᠴᠤᠬᠳᠤ ᠤᠳᠤ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠥᠢ︾᠂ ︽20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠯ   ᠢᠶᠠᠨ   ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠥᠠᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ   ᠹᠢᠯᠥᠰᠹᠢ ᠰᠤᠽᠢᠶᠠᠯᠥᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ   ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠥᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ www.hlsmds.com
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备14003692号